Smluvní podmínky

  1. Objednavatel se zavazuje, že před uskutečněním kurzu uhradí na základě faktury vystavené společností Jazyková škola P.A.R.K. s.r.o. celkovou cenu za účast na kurzu. Lhůta splatnosti je 10 dní ode dne vystavení faktury, nejpozději však 5 dní před zahájením kurzu.
  2. Pokud se přihlášená osoba nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe vyslat náhradníka, splňujícího podmínku minimální úrovně angličtiny nutné ke zvládnutí kurzu. O této skutečnosti je však objednavatel povinen informovat Jazykovou školu P.A.R.K. s.r.o. aspoň 1 den před zahájením kurzu.
  3. Závaznou objednávku lze zrušit bez storno poplatku výhradně formou písemného oznámení (pošta/email) doručeného Jazykové škole P.A.R.K. s.r.o. nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu.
  4. V případě neúčasti na kurzu nebo zrušení objednávky méně než 10 dní před zahájením kurzu bude Jazyková škola P.A.R.K. s.r.o. účtovat objednavateli smluvní pokutu ve výši 100% ceny kurzovného.
  5. V případě pozdní úhrady vystavených faktur bude za každý den prodlení účtován úrok z prodlení, a to ve výši 0,05% z dlužné částky.
  6. V případě plného obsazení kurzu si Jazyková škola P.A.R.K. s.r.o. vyhrazuje právo přihlášku neakceptovat. V takovém případě bude přihlašovatel neprodleně informován.
  7. Minimální počet účastníků nutný pro otevření kurzu je 5, maximální počet účastníků kurzu je 10.
  8. Jazyková škola P.A.R.K. s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit či změnit termín konání kurzu v případě nedostatečné účasti uchazečů. O této skutečnosti informuje Jazyková škola P.A.R.K. s.r.o. objednavatele písemně emailem ne později než 4 dny před konáním kurzu.V takovém případě má objednavatel právo na vrácení zaplacené ceny kurzu.
  9. Jazyková škola P.A.R.K. s.r.o. si vyhrazuje právo změnit v případě nutnosti místo nebo termín konání kurzů. O této skutečnosti bude přihlašovatel neprodleně informován. Pokud ke změně dojde 10 či méně dní před termínem zahájení kurzu, nebude v případě neúčasti na programu uplatňována sankce dle bodu 4.
  10. Každý účastník kurzu obdrží nejpozději 3 dny před jeho zahájením podrobné organizační informace.